0,1 uF 500V 1210

0,1 uF 500V 1210

CAP CER 0,1 uF 500V 1210